OWW

Składający zamówienie akceptuje Ogólne Warunki Współpracy z Drukarnią Wschód w szczególności:


Usługi oferowane przez Drukarnię Wschód skierowane są do klienta będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zwanego dalej „Klientem” lub „Zlecającym”.

Czas potrzebny na realizacje zlecenia zależny jest od produktu, materiału, rodzaju druku, uszlachetniania, nakładu i wynosi od 24h do 10-dni roboczych.

Ustawowe prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Wszystkie umowy zawierane z Drukarnią Wschód dotyczą tego typu rzeczy, w związku z czym Zlecającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

1. OWW

 1. Druk cyfrowy wykonywany jest zgodnie z normą CMYK ISO Coated v2 250% ECI
 2. Druk offsetowy wykonywany jest zgodnie z normą CMYK ISO Coated v2 300% ECI
 3. Zamawiający przyjmuje do wiadomości specyfikacja produkcyjną drukarni, która dopuszcza następujące odchylenia:
  • cięcie, docinanie, dziurkowanie, rozmiar, format: tolerancja ±2 mm,
  • falcowanie, bigowanie: tolerancja przesunięcia ±1 mm,
  • perforacja: tolerancja przesunięcia ±1 mm,
  • pasowanie druku kolorów warstwowych: tolerancja ± 0,2 mm,
  • lakierowanie wybiórcze: tolerancja pasowania ±1 mm,
  • różnice ilościowe, jakościowe nakładu zamówionego do nakładu dostarczonego: ± 5% nakładu,
 4. Profile kolorystyczne ( ICC ) osadzone w pracy będą automatycznie konwertowane do CMYK.
 5. Kolorystyka inna niż CMYK osadzona w pracy będzie automatycznie konwertowane do CMYK.
 6. Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną wymaganą do druku i/lub niezgodne ze specyfikacją, zamawiający zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu.

2. Projekt

 1. Kolory widoczne na ekranie monitora ze względu na różnice technologiczne w wyświetlaniu nie odwzorowują kolorystyki wykonywanego druku i nie mogą być podstawą do reklamacji.
 2. Przedstawiony projekt stanowi końcową kontrolę wizerunku, zawartych w projekcie tekstów, znaków, rozmieszczenia obiektów rozmiarów.
 3. Drukarnia i/lub dział graficzny nie odpowiada za błędy stylistyczne, ortograficzne, literówki oraz błędy w układzie i rozmieszczeniu obiektów, bitmap, logotypów, obiektów w zatwierdzonym do druku projekcie.
 4. Linie docinania, spadu, formatu neto oznaczane są kolorem niebieskim / czerwonym lub różowym otaczającym przedstawiany projekt i nie jest drukowany

3. Realizacja

 1. Czas realizacji różni się w zależności od wybranego produktu, materiału, nakładu i wynosi od 24h do 10-ciu dni roboczych.
 2. Termin liczony jest od dnia następującego po dniu:
  • potwierdzenia poprawności plików do druku przez naszą drukarnią
  • zatwierdzeniu wzoru do druku
  • dokonania przedpłaty jeżeli została wskazana jako wymagana

3. Proces realizacji ISO

 1. Oferta ( przyjęcie / odrzucenie )
 2. Zamówienie
  • potwierdzenie przyjęcia zamówienia ( e-mail_1 )
  • odrzucenia zamówienia / opis ( e-mail_1 )
 3. Przesłanie plików do druku przez zlecającego
  • sprawdzenie poprawności przygotowania plików do druku
   • sprawdzamy przydatność plików do druku a nie zawartość merytoryczną
   • sprawdzamy format, układ, spady, kolorystyka, docinanie, bigowanie, szycie
  • przekazanie podglądu druku do akceptacji przez zlecającego ( e-mail_2 )
  • odrzucenie plików / opis
 4. Akceptacja plików poglądowych przez zlecającego
 5. Przekazanie plików do druku ( e-mail_3)
  • od tego momentu nie ma możliwości wprowadzenia zmian w projekcie oraz anulowania zlecenia,
 6. Druk / Introligatornia / Pakowanie / Przygotowanie do odbioru lub wysyłki
 7. Potwierdzenie realizacji zlecenia (e-mail_4 )
  • przygotowanie faktura VAT lub Paragon w zależności od wyboru zlecającego

3. Postępowanie reklamacyjne

 1. Zlecający ma prawo zgłosić wadę produktu w ciągu 7 dni od daty dostarczenia towaru, w drodze zgłoszenia reklamacji.
  • Druk formularza reklamacyjnego do pobrania https://drukarniawschod.pl/PR_DW.pdf
  • należy dokładnie wypełnić czytelnie podpisać i wysłać e-mailem na adres reklamacja@drukarniawschod.pl lub listem poleconym na adres siedziby Drukarni Wschód
 2. Przesyłki kurierskie można otworzyć i sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzeń towaru lub braków ilościowych obowiązkiem kuriera jest sporządzić protokół uszkodzeń (dostępny u kuriera) oraz skontaktować się niezwłocznie z Drukarnią Wschód. Protokół uszkodzeń sporządzony w obecności kuriera i przez niego podpisany jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wad i reklamacji towarów dostarczanych przez kuriera.
 3. Zlecenia odbierane w punkcie drukarni mieszącym się przy ul. Adama Mickiewicza 47 należy sprawdzić przy odbiorze a reklamacje zgłosić przed opuszczeniem lokalu.
 4. Drukarnia Wschód w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia rozpatrzy reklamację i udzieli pisemnej odpowiedzi.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych w transporcie rozpatrywane są w terminie do 3 miesięcy zgodnie z regulaminem firm spedycyjnych.
 6. Niewielkie różnice w odcieniach farby (tolerancja 5% wartoście CIE Lab, norma ISO 12647-2) nie stanowią wady produktu.
 7. Zmiany w ilości produktu nie przekraczające 5% nie stanowią wady produktu. Rozliczeniu podlega cała faktycznie dostarczona ilość produktu.
 8. W przypadku, gdy dostarczony do Klienta produkt ma wady fizyczne Drukarnia Wschód po zgłoszeniu reklamacji może wymienić produkt wadliwy na wolny od wad albo usunąć wady produktu.
  • Jeżeli Drukarnia Wschód nie dostarczy w wyznaczonym terminie Zlecającemu po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji produktu wolnego od wad albo nie usunie wad produktu, Zlecający może odstąpić od umowy lub żądać odpowiedniego obniżenia ceny.
 9. Drukarnia Wschód jest zwolniona z odpowiedzialności z tytułu rękojmi:
  • jeżeli Zlecający wiedział o wadzie w chwili wydania produktu
  • za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na Klienta, chyba że wady wynikały z przyczyny tkwiącej już poprzednio w produkcie.
 10. W przypadku, gdy produkt jest częściowo wadliwy, Zlecający może reklamować tylko wadliwą część produktu.
 11. Uprawnienia Zlecającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku od wydania produktu.
 12. Drukarnia Wschód nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

Wszystkie warunki przedstawione powyżej maja charakter orientacyjny a ich celem jest przybliżenie warunków współpracy z naszą drukarnią.